สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ระดับการแข่งขัน ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3) ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6) สนใจสมัครสอบ ได้ที่ สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ รายชื่อสมัคร