ประกาศผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565

ระดับชั้น ป.1 click ระดับชั้น ป.2 click ระดับชั้น ป.3 click ระดับชั้น ป.4 click ระดับชั้น ป.5 click ระดับชั้น ป.6 click ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ภาคภาษาอังกฤษ (EP) click