ประกาศผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565

ระดับชั้น ป.1 click ระดับชั้น ป.2 click ระดับชั้น ป.3 click ระดับชั้น ป.4 click ระดับชั้น ป.5 click ระดับชั้น ป.6 click ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ภาคภาษาอังกฤษ (EP) click

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ระดับการแข่งขัน ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3) ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6) สนใจสมัครสอบ ได้ที่ สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ รายชื่อสมัคร